בתי אבות – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

בית אבות הוא המקום המאפשר למבוגרים לחיות חיים ברווחה כללית גבוהה יותר כאשר המצב הפיזיולוגי מתדרדר וקשה לתפקד באופן עצמאי. באמצעות השירותים הניתנים בבית האבות, הקשיש יכול ליהנות משירותי רווחה וקהילה, סביבה חברתית פורה ומגוון פעילויות.

 

בתי אבות מציעים מספר מחלקות טיפוליות המתאימות למצבים שונים של מבוגרים. ישנן ארבע מחלקות עיקריות: אגף העצמאיים, המתאים למבוגרים אשר יכולים לתפקד בכוחות עצמם, אגף תשושי גוף, המיועד למבוגרים המתנהלים בכוחות עצמם אבל זקוקים לעזרה בפעולות יומיומיות, האגף הסיעודי, המתאים למבוגרים הזקוקים לעזרה בפעילויות היומיומיות השוטפות וכן מחלקת תשושי נפש, המיועדת למבוגרים הסובלים מירידה בתפקוד הקוגניטיבי וזקוקים לליווי צמוד במשך היום.

 

מחירי אשפוז ושהות בבית אבות

 

מחירי אשפוז בבתי אבות נקבעים על ידי מספר פרמטרים, ביניהם סוג בית האבות, בין שהוא פרטי או ציבורי, סוג האגף אליו מגיע המבוגר, קרי, עצמאיים, סיעודיים ועוד וכן תשלומים נוספים, שירותים הניתנים במקום ועוד.

 

בשל עלויות האשפוז הגבוהות בבתי אבות, ישנן מספר דרכים להסתייע בתשלום. ניתן לשלם לבית אבות בהסתמך על האופציות הבאות:

 

  • ביטוחים פרטיים

 

מבוגרים בעלי ביטוח סיעודי יכולים לממש את הקצבה שלהם במידה ויש בכך צורך. קופות חולים שונות מבטחות את המבוטחים גם בביטוח סיעודי.

 

  • משאבים פרטיים

 

חסכונות פרטיים, פנסיה וקצבאות שונות – כל אלו יכולים לסייע באופן משמעותי למימון האשפוז בבית האבות. כמו כן, ניתן לנצל דירה קיימת ולהשכיר אותה תוך ניצול שכר הדירה לתשלום דמי בית האבות.

 

  • הטבות שונות

 

ישנם גופים שונים המסייעים למימון אשפוז בגילאים המבוגרים ומעניקים הקלות שונות. ביניהם משרדי הממשלה, משרד האוצר, הטבות מס ועוד.

 

  • רשויות מקומיות

 

רשויות מקומיות יכולות לסייע באמצעות אגף הרווחה ובמתן מימון ברמות שונות.

 

  • "קוד משרד הבריאות"

 

משרד הבריאות קובע את מצבו הבריאותי של המטופל ומנפיק בהתאם לכך מסמך המעיד על הצורך של המטופל בליווי וסיוע.

 

קוד משרד הבריאות

 

כאמור, קוד משרד הבריאות הוא האישור המתקבל ממשרד הבריאות באשר למצבו של המבוגר והצורך שלו בליווי וטיפול. אשפוז במעון סיעודי מאפשר קבלת סיוע במימון ממשרד הבריאות באמצעות קוד משרד הבריאות.

 

כיצד מקבלים קוד?

 

על מנת לקבל קוד ממשרד הבריאות, על המטופל להיות מוגדר כחולה סיעודי או כתשוש נפש. יש לרכז את כלל המסמכים המעידים על מצבו של הקשיש.

 

הליך קבלת הסיוע

 

על מנת לקבל סיוע יש לפנות למשרד הבריאות בסניף הקרוב למקום המגורים ולהגיע עם תעודת זהות הכוללת את הכתובת בתעודה. יש לפתוח תיק בקשה לאשפוז. לאחר מכן, יש לרכז את כל המסמכים הרלוונטיים הכוללים את טופס הפנייה, צילום תעודת הזהות, הטפסים הרפואיים הרלוונטיים וכן חוות דעת של גורם סוציאלי מוסמך.

 

בשלב הבא יתבקשו קרובי המשפחה להיפגש עם אחות ועם עובד או עובדת סוציאלית ממשרד הבריאות. בשלב זה יוערך מצבו של הקשיש ויסווג להגדרה המתאימה לו. לאחר סיווגו, ניתן יהיה להתאים לו את המוסד הרפואי הטוב ביותר עבורו, תוך חישוב ההשתתפות הרלוונטית מבחינת גובה הסיוע. בני המשפחה יחתמו על כתב התחייבות לתשלום חודשי לכל אחד מבני המשפחה.

 

קבלת הקוד הינה תהליך האורך זמן. לפיכך, במקרים מסוימים ישנם מוסדות המאפשרים כניסה מידית על סמך אישור עתידי.

 

הסדרת ההתקשרות בין המטופל ובין בית האבות

 

ההתקשרות בין המטופל ובין בית האבות מוסדרת באמצעות חוזה אחיד. החוזה מפרט את הסכמתו של המבוגר לשהות במקום, את תנאי הטיפול בו, את השירותים שיקבל ועוד. בעת חתימת החוזה חשוב להקפיד על מספר גורמים רלוונטיים:

 

הסדרת השירותים

 

מניית כל השירותים הרלוונטיים הדרושים למטופל. כל הטיפולים הרלוונטיים צריכים להיות מוסדרים בחוזה וכן להיות מפורטים על פי הדרישה. אלו כוללים ארוחות, שירותי דת באם ישנם, טיפולים רפואיים ואחרים.

 

התשלום

 

גובה התשלום חייב להיות מפורט בחוזה, כמו גם האופן שבו התשלום יוסדר, הגורם המשלם, תאריכי הסדרת התשלום ועוד. בחוזה יוגדרו גם התנאים לעזיבת הדייר והאופן בו יוסדר התשלום במקרה של עזיבת הדייר.

 

חשיבותה של תקופת ניסיון

 

חשוב לאפשר למבוגר להתנסות לתקופת מה בשהייה בבית האבות מבלי להתחייב לתקופה ארוכה. אפשרות זו תעניק לו את ההזדמנות לקבל החלטה מעמיקה ומבוססת יותר.

 

האחריות של צוות המוסד והצוות הרפואי

 

בשל רגישות המצב הרפואי של המבוגר, החוזה חייב להגדיר את תחומי ותחולת האחריות של הצוות המטפל בו. החוזה יכלול את תחולת האחריות על רכושו של המבוגר, אחריות במקרה של פציעה או תאונה כלשהי, תחולת האחריות במקרה של עזיבה ועוד. כמו כן יש לכלול בחוזה סעיף המתייחס לנושא של רשלנות רפואית.

 

מעבר בין מחלקות ושינויי סטטוס

 

מצבו של המבוגר עתיד להשתנות לפחות פעם אחת בעת אשפוז ממושך. לפיכך יש לכלול בחוזה הגדרות המסדירות את נושא הטיפול במבוגר במקרה של שינויי סטטוס.