עובדים זרים – הזכויות​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

עובדים זרים המתגוררים ועובדים בישראל זכאים להגנה על ידי החוק. רבים אמנם לא יודעים, אבל חוקי העבודה החלים על עובדים ישראליים חלים גם על עובדים זרים. בשנים האחרונות הולכת ומחמירה האכיפה כלפי מעסיקים שאינם דואגים לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים.

 

חופשות וימי מחלה

 

נכון להיום, מעסיקים רבים אינם דואגים לימי חופש עבור העובדים המועסקים על ידם. על פי החוק, כל עובד ראוי לקבל חופשה שנתית הנגזרת מגובה הוותק שלו בעבודה ובמקום הספציפי הרלוונטי. בארבע השנים הראשונות עובד זר זכאי ללא פחות מ-14 ימי חופש בשנה, בשנה החמישית ימי החופש עולים ל 16 וכך מתווספים עוד שני ימי חופש על כל שנת העסקה. כמובן, החופשות המוענקות לעובד לא ינוכו משכרו ולא יבואו על חשבון השכר שלו. 

 

ימי מחלה

 

בדיוק כפי שלכל עובד מגיעים מספר ימי מחלה מדי שנה, כך גם בקרב עובדים זרים. כל עובד זר זכאי לקבל יום וחצי מחלה מדי חודש בחודשו ועד לצבירה של 90 ימי מחלה. החוק הנהוג בתחום קובע כי השכר שעל המעסיק לשלם עומד על 50% מהשכר ביום המחלה השני של העובד, 50% מהשכר ביום המחלה השלישי של העובד והחל מהיום השלישי ואילך העובד יקבל את כל השכר שלו. עובדים שכירים שהם הורים לילדים ו/או נשואים, זכאים להיעדר על חשבון מכסת ימי המחלה.

 

שכר

 

שכר המשולם לעובדים זרים מתחיל מהשכר המינימלי הקבוע בחוק. משכר זה לא ייגרעו אי אילו תשלומים נוספים המוענקים לעובד והוא הגובה הבסיסי ביותר של השכר המגיע לעובד. שכר זה נועד להבטיח את קיומו המכובד של העובד ולמנוע מצבים של פגיעה בזכויותיו. שכר המינימום מתעדכן מעת לעת ולכן יש לבדוק את גובהו של השכר כאשר מתקבלים למקום עבודה. כמו כן, לכל עובד מגיעים דמי כיס שבועיים העומדים על 100 שקלים לשבוע ומהווים חלק מן השכר החודשי. ניתן לנכות משכר העובד הוצאות כמו הוצאות מגורים, ביטוח רפואי ועוד. 

 

דמי הבראה

 

דמי הבראה הם סכום להם זכאי עובד זר המשלים שנת עבודה אחת לפחות. עם השלמת שנת העבודה העובד זכאי לקבל חמישה ימי הבאה בסכום של 378 שקלים. עם  כל שנת וותק של העובד הוא זכאי לקבל תוספת יחסית לסכום הראשוני שנקבע. סכום זה מתעדכן בחוק מפעם לפעם ולכן ראוי לבדוק את גובה דמי ההבראה עם התחלת העבודה במקום מסוים. עובד זר שלא קיבל את דמי ההבראה כפי שמגיע לו על פי החוק יכול לתבוע את מקום העבודה ולקבל את הסכום באופן רטרואקטיבי, כל עוד לא עברו שבע שנים מיום התשלום המיועד. עובד זר לא יכול לוותר על דמי ההבראה המגיעים לו בכל מקרה שהוא, גם כאשר המעסיק מפעיל עליו לחץ כלשהו.

 

חופשות וחגים

 

כל עובד זר בישראל זכאי לתשעה ימי חג על פי הנהוג בדת שלו או בחגי ישראל, על פי בחירתו של העובד. אם העובד עבד במסגרת ימי החופשה המגיעים לו או במשך יום חג הוא יקבל 150% שכר. אם החג חל ביום המנוחה של העובד והעובד אכן לא עבד, הדבר ייראה כאילו ניצל את אחד מתשעת הימים המגיעים לו כחופשה.

 

ביטוח בריאות

 

ביטוח רפואי הינו חובה על פי החוק הישראלי וכל עובד זר חייב להיות מבוטח בביטוח רפואי. משום שהעובד הזר אינו נחשב לתושב המדינה בישראל, המעסיק מחויב לרכוש לעובד המועסק על ידו ביטוח בריאות פרטי. ביטוח הבריאות הפרטי של העובד הזר יהיה על חשבונו של המעסיק. העונשים על אי ביטוח עובדים זרים בביטוח פרטי מתאים לאופי העבודה יכולים להיות קנסות כספיים ואף להגיע למאסרים בפועל.

 

פנסיה

 

פנסיה או הפרשה לפנסיה הינה מחובתו של המעסיק, החל מחלוף חצי שנה מיום ההעסקה של העובד. על פי צו ההרחבה, על עובד זר זכאי להפרשת ביטוח פנסיוני על חשבון המעסיק. אם לעובד כבר קיים ביטוח פנסיוני ביום בו החל להיות מועסק אצל המעסיק, אזי המעסיק מחויב להמשיך לשלם לו ביטוח פנסיה החל מהיום הראשון להעסקתו. משום שחסכון פנסיוני הינו חסכון המיועד לטווח ארוך, ההפרשות יוכנסו לקרן שאותה העובדים יוכלו לפדות בתום עבודתם במדינת ישראל.

 

תשלומים לביטוח לאומי

 

ביטוח לאומי הינו תשלום חובה על המעסיק בכל הנוגע להעסקת עובדים זרים. מעסיק חייב לשלם ביטוח לאומי עבור העובד הזר וזוהי אחריותו הבלעדית לפנות ישירות לביטוח לאומי על מנת להסדיר את ההליך באופן רשמי. 

 

מנוחה וימי מנוחה

 

לעובד הזר מגיע יום מנוחה שבועי מדי שבוע. יום המנוחה השבועי כולל 36 שעות רצופות של מנוחה, כך כפי שנפסק על פי פסק דין של בית הדין לעבודה. על המעסיק חובה לציין הן בכתב והן בעל פי את הזכות של העובד לחופשה שבועית זו. על המעסיק חובה לציין כי העובד יכול להיות בעבודה או במקום אחר ביום החופש השבועי שלו. ביום זה הוא אינו מחויב למטופל או למעסיק שלו בשום אופן שהוא, פטור מכל עבודה הקשורה למטופל או למעסיק וגם בני המשפחה אינם יכולים לדרוש מהעובד לעמוד בדרישות כלשהן. הצהרה על יום החופש של העובד הינה כאמור חלק מחובות המעסיק.

 

תשלום בימי מנוחה

 

במקרים מסוימים מתקיימת הסכמה בין העובד ובין המעסיק והעובד ממשיך לעבוד גם ביום החופש שלו. התשלום המגיע לעובד הזר בימים אלו עומד על 150% מהשכר הרגיל שלו. חישוב השכר ביום החופש נגזר מן השכר החודשי חלקי מספר ימי העבודה בחודש וכפול 150% מהשכר היומי המהווה נגזרת של השכר החודשי.

 

פיטורים ופיצויי פיטורים

 

במקרים בהם המעסיק בוחר לפטר את העובד, על המעסיק חובת הודעה בכתב לעובד טרם פעולת הפיטורים. הודעת הפיטורים תינתן לפני הפיטורים, במשך חצי השנה הראשונה להעסקה, בהודעה מוקדמת של יום אחד על כל חודש עבודה של העובד. לאחר חצי השנה הראשונה המעסיק מחויב להודיע לעובד על הפיטורים שש ימים לפני הפיטורים עצמם ועוד 2.5 ימים על כל חודש עבודה. אם העובד מועסק אצל המעסיק כבר יותר מחודש, חובתו של המעסיק היא לתת לעובד הודעה מוקדמת של חודש לפחות.

 

אם העובד הזר הוא זה המעוניין להתפטר ממקום העבודה אזי עליו להודיע למעסיקו על פי טווח זמנים המותאם למשך ההעסקה שלו. כך למשל, בחצי השנה הראשונה, על העובד להודיע על רצונו להתפטר יום אחד לפני – על כל חודש עבודה. אם העובד מועסק בין 7-11 חודשים, עליו להודיע על רמונו להתפטר כ 10 ימים טרם ההתפטרות ועל כל תקופה שמעל שנה, על העובד להודיע כחודש מראש. על מנת להבטיח את בטחונו של הקשיש בו העובד מטפל, חשוב להקפיד על הודעה המספקת למטופל זמן לחפש עובד אחר. 

 

פיצויי פיטורים

 

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד שהועסק במשך שנה אחת לפחות. הפיצויים ניתנים בסכום של שכר חודשי אחד על כל שנת עבודה. באופן זה, עובד המועסק במשך שנתיים ומשתכר כ-5,000 שקלים לחודש, יהיה זכאי לפיצויים של 10,000 שקלים.