כיצד יש למנות אפוטרופוס לבני הגיל השלישי? כל הפרטים​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

הגיל השלישי מעמיד מבוגרים רבים בפני מצבים לא קלים. לפתע הם מוצאים את עצמם לא מסוגלים לתפקד בכוחות עצמם ומפאת מצבם הם אינם כשירים לקבל החלטות במקרים רבים. במצבים אלו, בני המשפחה הופכים להיות האחראיים המרכזיים למצבם וסיטואציה זו מביאה להתפתחותם של קשיים שונים בתקשורת המשפחתית. לפיכך, כדאי לפנות לבית המשפחה לענייני משפחה במטרה למנות אפוטרופוס רשמי לאדם מבוגר שאינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו בשל מצבו התפקודי והרפואי.

 

שני סוגי אפוטרופסות

 

יש להבחין בין שני סוגי אפוטרופסות בכל הנוגע למבוגרים אשר אינם מסוגלים לדאוג לעצמם. האפוטרופסות מתחלקת לשני סוגים שונים: אפוטרופסות לגוף ואפוטרופסות לרכוש. הגשת בקשה לאפוטרופסות לרכוש או אפוטרופסות לגוף יכולה להיות מוגשת על ידי קרוב משפחה של האדם החולה או המבוגר או על ידי בן זוגו. כמו כן הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או מייצג שלו. בית המשפט הוא הסמכות לקביעה באם יש למנות לאדם אפוטרופוס או לא. במקרים מסוימים רשאי בית המשפט לקבוע לאדם יותר מאפוטרופוס אחד.


הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס היא אינה עניין של מה בכך ויש אחריות רבה בהגשת הבקשה שכן השלכותיה של בקשה זו הינן רבות משמעות בכל הנוגע לחייו של המטופל או החולה. חשוב לשקול בכובד ראש את ההשלכות השונות של הבקשה ולבחור היטב את האדם המיועד להיות האפוטרופוס שכן תינתן לו אחריות רבה מעצם המעמד. על האדם אשר ימונה להיות אפוטרופוס של המבוגר תחול האחריות לדאוג לאינטרסים ולצרכים של האדם המטופל וכן לקבל החלטות משמעותיות בכל הנוגע לחייו, בריאותו הפיזית והנפשית וכן מצבו. 

 

אופן הגשת הבקשה

 

על מנת להגיש בקשה לאפוטרופסות יש להכין מראש את המסמכים המתאימים ואת המניעים להגשת הבקשה כפי שהם מתועדים במסמכים מתאימים. המסמכים יכללו את הסיבה שבגינה מוגשת הבקשה לאפוטרופוס וכן את הפרטים של האפוטרופוס הייעודי. יש למען את הבקשה לנציג היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.


הבקשה תכלול במקביל תצהיר חתום המאמת את תוכנה. התצהיר יאומת על ידי עורך דין. כמו כן, יש לצרף לבקשה כתב הסמכה חתום על ידי כל בני המשפחה הקרובים אל האדם, בו יפרטו ויעידו כי הם מסכימים למינוי. אם ישנם בני משפחה שאינם מסכימים למינוי או כאלה המסרבים לחתום על כתב ההסכמה, יש לפרט זאת במסמך בנוסף.


על מנת להגיש את הבקשה יש לשלם אגרה של כמה מאות שקלים, כפי שנקבע. את האגרה ניתן לשלם במזומן או באשראי. במקרים בהם אין לאדם אפשרות לשלם את האגרה ביכולתו להגיש בקשה נפרדת לפטור מתשלום האגרה.​